Phân biệt các loại join

-> Theo mình biết thì có 5 loại join là Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join và Self Join.
Inner Join trả về những record có chung giá trị của 2 bảng
Left Join trả về tất cả record của bảng bên trái và những record phù hợp của bảng bên trái
Right Join ngược lại với left join
Full Join trả về hết
Self Join tự join chính nó

Quan hệ nhiều - nhiều thhiện như thế nào

-> Câu này khá là vi diệu. Theo mình thì nó được thể hiện qua bảng trung gian và liên kết bằng các trường khóa chính và khóa ngoại giữa các bảng.

Các kiểu index trong sql

-> Tất nhiên là liệt kê xong thì auto phân biệt rồi 😀
Index nó giống như cái mục lục của cuốn sách. Mục đích là nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.
Có 2 loại index là Clustered Index và Non-Clustered Index.

Lợi, hại của việc đánh index

-> Lợi là nó sẽ truy xuất dữ liệu nhanh hơn
Hại là mỗi lần update, destroy nó lại phải đánh lại cây index (trong trường hợp Non-Clustered Index)

Phân biệt UNION và UNION ALL

-> UNION được dùng để phối hợp kết quả của 2 hay nhiều câu lệnh select.
KHi dùng UNION thì các bản ghi trùng nhau sẽ bị distinct, nếu muốn giữ lại thì dùng UNION ALL

 

https://viblo.asia/p/series-php-lap-trinh-huong-doi-tuong-phan-1-GrLZDbzO5k0

Site Footer