PHP Fractal – Viết API’s JSON đẹp hơn

https://viblo.asia/thinhhung/posts/eW65GYvJZDO.

Hiểu về map, filter và reduce trong JavaScript

https://techmaster.vn/posts/34372/hieu-ve-map-filter-va-reduce-trong-javascript?utm_source=vinacode&utm_medium=fanpage

Using Repository Pattern in Laravel 5

Using Repository Pattern in Laravel 5

https://viblo.asia/p/the-repository-design-pattern-AeJ1vONQGkby

 

Generators trong PHP có gì đặc biệt?

https://toidicode.com/generators-trong-php-co-gi-dac-biet-124.html

Web Hoc Laravel advance

https://www.codecourse.com/lessons/laravel-account-activation

Laravel realtime event task with echo

https://laracasts.com/lessons/introducing-laravel-echo

ttps://mattstauffer.co/blog/introducing-laravel-echo/

https://viblo.asia/p/laravel-va-nhung-dieu-can-biet-XQZGxolmvwA

Conditional Clauses

Phương thức when chỉ thực hiện Closure đã cho khi tham số đầu tiên là true.
Nếu tham số đầu tiên là false, Closure sẽ không được thực thi.

Bạn có thể truyền một Closure khác như là tham số thứ ba của phương thức when.
Closure này sẽ thực thi nếu tham số thứ nhất là false.
Để minh họa cách sử dụng tính năng này, chúng ta sẽ cấu hình mặc định sắp xếp một truy vấn:
$users = DB::table(‘users’)
->when($sortBy, function ($query) use ($sortBy) {
return $query->orderBy($sortBy);
}, function ($query) {
return $query->orderBy(‘name’);
})
->get();

Redis

https://divinglaravel.com/redis/before-the-dive

Site Footer