• Duyệt mang bất tuần tự dùng vòng lặp foreach
  • $_REQUEST nhận được, dùng nó trong trường hợp không biết dữ liệu nên là post hay get
  • Serialize : chuyển đổi mảng thành string và unseriallize để lấy lại mảng ban đầu.
  • Biết được. lưu ở file php.ini (tham số session.save_path)
  • https://techmaster.vn/posts/33918/12-cau-hoi-ctdl-kinh-dien
  • https://pqlife.wordpress.com/2011/04/22/factory-pattern-va-singleton-pattern/

Site Footer